Voorwaarden

1. Algemeen

Zakelijke relaties met ons zijn altijd onderworpen aan de volgende voorwaarden. Door het sluiten van een koopcontract of het plaatsen van een bestelling erkent de koper de effectiviteit van de volgende bepalingen en verklaart hij ermee akkoord te gaan. Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige zaken tussen ons en de koper. Afwijkende inkoopvoorwaarden of tegenbevestigingen die wij niet uitdrukkelijk schriftelijk erkennen, binden ons niet. Deze maken geen deel uit van het contract door onze stilte of onze levering.

2. Aanbieding en sluiting van het contract

2.1 Onze aanbiedingen, zowel schriftelijk, mondeling als via internet, zijn altijd onder voorbehoud en vrijblijvend; We behouden ons het recht voor op tussentijdse verkoop van de aangeboden goederen en diensten totdat het definitieve contract is gesloten. Hieruit kunnen geen prestatieclaims worden gemaakt.

2.2 Wij zijn niet verplicht om te onderzoeken of de informatie en bescheiden die ons door de koper of een derde ter beschikking zijn gesteld, juist zijn. Door onze orderbevestiging te aanvaarden, aanvaardt de koper de aansprakelijkheid voor de juistheid van zijn bestelling en is hij volledig gebonden aan de inhoud ervan.

2.3 Onze orderbevestiging is niet bindend. We behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de bestelde afmetingen of producten te controleren. Contracten komen pas tot stand wanneer wij de bestelling als verzonden hebben gemarkeerd of de door de klant bestelde leveringsartikelen hebben geleverd.

2.4 In het geval van verkoop van geïmporteerde goederen wordt de overeenkomst gesloten onder de voorwaarde dat wij de nodige export- of importvergunningen krijgen. Als we de relevante vergunningen niet ontvangen, zijn we niet gebonden aan het sluiten van het contract.

3. Prijzen en gewicht van de levering

3.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen netto vaste prijzen in euro's af magazijn Mülheim an der Ruhr exclusief verpakking en transport alsmede BTW tegen het wettelijk tarief.

3.2 Invoerrechten en openbare lasten die worden ingevoerd of verhoogd door wettelijke maatregelen na de dag van het sluiten van het contract, zijn voor rekening van de koper.

3.3 Bepalend voor de berekening van de prijzen is het verzendgewicht van de goederen, dat door ons of onze vertegenwoordiger wordt bepaald op het vertrekpunt van de levering.

3.4 Indien de koopprijs in een andere valuta dan euro's is uitgedrukt, kan betaling niettemin in euro's geschieden, tenzij betaling in de andere valuta uitdrukkelijk is overeengekomen. Voor het omrekenen van de koopsom is de koers die op het moment van betaling relevant is op de plaats van betaling bepalend.

4. Levering en levertijd

4.1 Leveringstermijnen gaan in op de datum waarop het contract is gesloten in overeenstemming met sectie II De door ons bevestigde levertijden zijn onder voorbehoud en niet bindend. Ze gelden voor levering af fabriek van de fabrikant of magazijn in Mülheim an der Ruhr. Naleving van de leveringstermijn vereist de tijdige ontvangst van alle documenten, documenten, materialen en vrijgaven die door de koper moeten worden verstrekt, naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en andere verplichtingen en wordt dienovereenkomstig verlengd in geval van vertraging.

4.2 Indien de prestatie voor ons tijdelijk onmogelijk of moeilijk is door overmacht of andere buitengewone omstandigheden buiten onze schuld om, wordt een overeengekomen uitvoeringstijd verlengd met de duur van deze prestatiebelemmering; hetzelfde geldt voor een deadline of respijtperiode die door de koper voor de service is vastgesteld. Voordat de verlengde serviceperiode is verstreken, heeft de koper niet het recht om zich terug te trekken uit het contract, noch om schadevergoeding te eisen. Als de belemmering voor de nakoming langer duurt dan 2 maanden, hebben zowel de koper als wij het recht om de overeenkomst te herroepen voor zover deze niet is uitgevoerd. Als de koper contractueel het recht heeft om zich terug te trekken zonder een uitstelperiode te stellen, blijft dit recht onaangetast. Gebeurtenissen van overmacht omvatten in het bijzonder natuurrampen, oorlog, oorlogsomstandigheden, in- en uitvoerverboden en blokkades. Andere buitengewone omstandigheden en buitensporige omstandigheden zijn met name transportbelemmeringen, bedrijfsstoringen, schaarste aan grondstoffen en primaire materialen, arbeidsconflicten en maatregelen om een epidemie te bestrijden, ook als deze zich voordoen bij onze leveranciers. We zullen de koper informeren over het begin en einde van dergelijke obstakels.

4.3 Indien de koper bij een eerdere levering in gebreke is, zijn wij gerechtigd leveringen op te schorten zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventueel ontstane schade. Als de koper zijn kredietlimiet bij ons overschrijdt, zijn wij ook vrijgesteld van onze leveringsplicht.

4.4 Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen en diensten.

5. Plaats van uitvoering en risico-overdracht / verzending

5.1 Plaats van uitvoering voor leveringen en diensten is Mülheim an der Ruhr.

5.2 Indien een contract is gebaseerd op de International Commercial Terms (INCOTERMS) en niets anders is overeengekomen, zijn de INCOTERMS 2000 van toepassing.

5.3 De verzending geschiedt in beginsel voor rekening en risico van de koper. Als we geen specifieke verzendinstructies krijgen voordat we klaar zijn voor verzending, bepalen wij als koperagent het type en de route van het transport.

5.4 Het risico gaat uiterlijk op de koper over bij het laden van de goederen op het vervoermiddel; indien vrachtvrije levering is overeengekomen, vindt de risico-overgang plaats op het moment dat de gereedheid voor verzending wordt gemeld, ook als de levering op verzoek van de koper wordt vertraagd. Dit geldt ook voor deelleveringen en diensten.

5.5 Indien de verzending of levering op verzoek van de koper wordt vertraagd, kunnen aan de koper opslagkosten in rekening worden gebracht van ½ procent van het factuurbedrag voor elke begonnen maand, beginnend één maand na kennisgeving van verzendgereedheid; de opslagvergoeding is beperkt tot 5%, tenzij hogere kosten kunnen worden aangetoond. Het staat de koper vrij om aan te tonen dat wij daadwerkelijk minder schade hebben geleden.

6. Garantie

6.1 De koper dient de ontvangen levering en service onmiddellijk na aankomst te onderzoeken op kwantiteit, kwaliteit en gegarandeerde eigenschappen en om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van geconstateerde gebreken. Indien een termijn van acht (8) dagen na ontvangst zonder reclame verstrijkt, wordt de levering geacht vrij van gebreken te zijn en conform het contract goedgekeurd. Indien de zaken door de koper worden verbruikt, vermengd of verkocht, geldt dit als een onvoorwaardelijke goedkeuring van de juistheid van de geleverde zaken. Onherkenbare gebreken worden als goedgekeurd beschouwd indien ze niet onmiddellijk na ontdekking, maar niet later dan drie maanden na levering van de goederen, worden gemeld.

6.2 Geringe maatafwijkingen binnen de reikwijdte van de geldende specificaties zijn toelaatbaar en vormen geen defect.

6.3 De koper kan geen garantierechten of aanspraken op schadevergoeding ontlenen aan gebreken of schade veroorzaakt door ongeschikt of onoordeelkundig gebruik, onjuiste montage of inbedrijfstelling door koper of derden, natuurlijke slijtage, onjuiste of nalatige behandeling, ongeschikte apparatuur of slecht constructiewerk.

6.4 Indien de goederen gebrekkig zijn en niet als goedgekeurd worden beschouwd, kan de koper in eerste instantie alleen om nakoming verzoeken. Dit geschiedt naar onze keuze door reparatie of levering van nieuwe goederen zonder gebreken, tenzij een soort aanvullende prestatie om bijzondere redenen herkenbaar is als ongeschikt of onredelijk voor de koper. Een door de koper gestelde termijn voor nakoming is pas passend als deze minimaal vier weken bedraagt. De deadline moet schriftelijk worden vastgelegd.

6.5 Als de herwerking mislukt of we weigeren de herwerking uit te voeren, kan de koper zich uit het contract terugtrekken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen vanwege het defect dat bestond op het moment van de risico-overdracht, de koopprijs verlagen of - met inachtneming van de verdere vereisten van clausule VIII hieronder - schadevergoeding eisen.

6.6 De verjaringstermijn voor alle rechten van de koper wegens een gebrek aan de geleverde zaak is één jaar, tenzij bij de bestelling een langere of kortere termijn is overeengekomen. Dit geldt niet in geval van opzet of voor aanspraken op schadevergoeding wegens letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

6.7 Bij foutief geretourneerde goederen dient de koper de redelijke kosten voor inspectie en retourzending aan ons te vergoeden.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Wij zijn volledig aansprakelijk voor opzettelijke of grove nalatigheid van plichtsverzuim en voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Anders zijn we alleen aansprakelijk als de geschonden contractuele verplichting van essentieel belang is voor het bereiken van het doel van het contract, en alleen beperkt tot het bedrag van de typisch voorzienbare schade.

7.2 Onze aansprakelijkheid is uitgesloten voor schade veroorzaakt door de door ons geleverde goederen aan het andere eigendom van de koper, (ii) voor dergelijke schade aan door de koper vervaardigde producten of aan producten waarop die door de koper zijn vervaardigd Producten vormen een onderdeel, (iii) evenals voor schade aan derden, veroorzaakt door apparatuur van de verkoper als onderdeel van het door de koper vervaardigde product. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst of enige andere gevolgschade aan activa.

7.3 Deze beperking van aansprakelijkheid is dienovereenkomstig van toepassing op claims voor schade anders dan contractueel, in het bijzonder claims die voortvloeien uit onrechtmatige daad, met uitzondering van claims op grond van de Product Liability Act, en ook ten gunste van onze werknemers, arbeiders, werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

8. Eigendomsvoorbehoud en uitgebreid pandrecht

8.1 Onze leveringen geschieden uitsluitend onder eigendomsvoorbehoud. Het eigendom gaat pas over op de koper als hij aan al zijn verplichtingen uit onze zakelijke relaties heeft voldaan. Dit geldt ook indien de koopprijs voor bepaalde door de koper aangewezen leveringen van goederen is betaald.

8.2 In het geval van een lopende factuur wordt het gereserveerde eigendom gebruikt als zekerheid voor onze saldoclaim. De bewerking of verwerking van door ons geleverde goederen die nog ons eigendom zijn, gebeurt altijd in onze opdracht, zonder dat er voor ons enige aansprakelijkheid ontstaat. Indien de door ons geleverde goederen vermengd of gecombineerd zijn met andere zaken, draagt de koper ons hierbij zijn eigendoms- of mede-eigendomsrechten op de gemengde voorraad of het nieuwe artikel tot een deel overeenkomend met de factuurwaarde van onze voorbehouden goederen en bewaart deze met commerciële zorg. voor ons. De koper heeft het recht de geleverde goederen in de normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken. Verpanding of overdracht als zekerheid is verboden. De koper dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk beslag of elke andere aantasting van onze rechten door derden.

8.3 Indien de koper de door ons geleverde goederen - ongeacht de staat of alleen of met andere goederen - verkoopt, staat hij hierbij reeds de vorderingen uit de verkoop op zijn afnemers met alle bijkomende rechten op, totdat al onze vorderingen volledig zijn voldaan. ter hoogte van de factuurwaarde van onze voorbehouden goederen. Op ons verzoek is de koper verplicht om de onderaannemers op de hoogte te stellen van de opdracht en ons de informatie en documenten te verstrekken die nodig zijn om onze rechten tegenover de onderaannemers te doen gelden. Hij mag geen contractuele overeenkomsten aangaan met zijn klanten die onze rechten beperken. Indien de waarde van de aan ons gegeven zekerheid onze leveringsclaims in totaal meer dan 20% overschrijdt, zijn wij verplicht tot teruggave op verzoek van de koper. De koper is bevoegd de overgedragen vorderingen te innen. We hebben echter het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

8.4 We hebben recht op een contractueel pandrecht op het voorwerp van de bestelling als gevolg van een claim die voortvloeit uit de bestelling. Als wij gebruik maken van ons recht om de zaken die in ons bezit zijn gekomen in pand te geven, volstaat een schriftelijke mededeling aan het laatst bekende adres van de koper voor dreiging van pandverkoop, voor zover een nieuw adres niet kan worden achterhaald op basis van gegevens van het bewonerskantoor.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1 Alle verschuldigde betalingen dienen onmiddellijk na ontvangst van de factuur te geschieden zonder enige aftrek, tenzij anders overeengekomen. Vanwege bijzondere betalingservaringen of nieuwe klanten behouden wij ons het recht voor om leveringen alleen tegen vooruitbetaling te verzenden.

9.2 Leveringen op factuur zijn alleen mogelijk na schriftelijke bestelling met volledig postadres en telefoonnummer aan ons bedrijfsadres of per fax - in elk geval met een geldige handtekening van de koper.

9.3 De koper kan alleen een retentierecht doen gelden als dit gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie. Hij heeft alleen recht op compensatie als wij de tegenvordering hebben erkend of als deze wettelijk is vastgesteld. Betalingen aan werknemers of vertegenwoordigers zijn alleen geldig als ze een volmacht hebben om betalingen te ontvangen.

9.4 Indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die aanleiding geven tot ernstige twijfel over de solvabiliteit van de koper (bijv. Betalingsachterstand, niet-tijdige aflossing van wissels / cheques), zijn wij gerechtigd de levering en service te weigeren totdat de tegenprestatie door de koper is betaald. .

9.5 Indien de koper een betalingsachterstand heeft met de betaling van een factuur, zijn al zijn verplichtingen onmiddellijk opeisbaar. In verzuim treedt op wanneer de vorderingen opeisbaar worden zonder dat een ingebrekestelling (aanmaning) nodig is.

10. Bevoegde rechtbank en rechtsgeldigheid

10.1 De plaats van jurisdictie en uitvoering voor alle aanspraken uit de contractuele relatie is Mülheim an der Ruhr.

10.2 De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten.

10.3 Wij behouden ons het recht voor om de claims die voortvloeien uit de zakelijke relatie met kredietverzekeringen veilig te stellen en om de verzekeraar de daarvoor benodigde gegevens van de klant te verstrekken.

10.4 Mocht een van deze voorwaarden - om welke reden dan ook - niet van toepassing zijn, dan heeft dit geen invloed op de effectiviteit van de overige voorwaarden.

Mülheim an der Ruhr , met ingang van 19 oktober. 2020

EVEK GmbH

Neckarstrasse 39

45478 Mülheim an der Ruhr Duitsland