Annuleringsvoorwaarden

Dit is een automatische vertaling. De correcte en wettelijk vereiste tekst is in het Duits.

Annuleringsvoorwaarden

Consumenten hebben een herroepingsrecht van dertig dagen.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen dertig dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (EVEK GmbH, Neckarstr. 39, 45478 Mülheim an der Ruhr, Duitsland, evek@evek.de, telefoon: +49 2083 7629800) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of een e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onverwijld aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen, die normaal per post kunnen worden teruggezonden. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen die door hun aard niet normaal per post kunnen worden teruggezonden. U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

- Aan EVEK GmbH, Neckarstr. 39, 45478 Mülheim an der Ruhr, Duitsland, evek@evek.de

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

- Datum(s)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Evek GmbH
Status: augustus 2023